Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lékařství

6. 9. 2012

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. Úzce navazuje na biologii. Opírá se o poznatky biologie, chemie, fyziky  a stále více se prosazuje také informatika.

Zakladatelem tradice současného lékařství byl řecký lékař Hippokratés, který žil v 5. století př. n. l. Lékařství se dělí na mnoho teoretických a praktických disciplín. Např. chirurgie, zubní lékařství, patologie, imunologie...

Klasická medicína

Pojmem klasická medicína se obvykle označují takové obory, které využívají postupy a metody vyučované na lékařských fakultách. Vychází se z přírodovědné tradice. Poznání v medicíně se částečně opírá o pozitivizmus, nicméně hlavním vlivem je racionální skepticizmus. Hlavním kritériem pro zařazení nové metodiky do praxe je prokázání účinnosti souborem postupů založených především na moderní induktivní logice, tedy na využití statistiky. Soubor těchto postupů se označuje jako Evidence Based Medicine (medicína založená na důkazech). Opakem klasické medicíny je alternativní medicína.

Obory klasické medicíny

Problémem je, že oborů a podoborů je možno definovat značné množství. Obvykle se dělí do hlavních skupin podle hlavních terapeutických přístupů na obory interní, kde je tradičním nástrojem farmakoterapie, chirurgické, kde je tradičním nástrojem anatomická intervence, a psychiatrické, kde není snadno uchopitelný vlastní předmět. Stručný přehled nejvýznamnějších oborů může vypadat např. následovně, podrobný seznam odborností je ve článku seznam lékařských odborností, seznam oborů, ve kterých může být lékař atestován je ve článku atestace.

    * interní obory
          o vnitřní lékařství
          o pediatrie
          o onkologie
          o infekční lékařství
          o alergologie a klinická imunologie
          o endokrinologie
          o pneumologie a ftizeologie
          o paliativní medicína a léčba bolestí
          o kardiologie
          o dorostové lékařství
          o hematologie a transfúzní lékařství
    * chirurgické obory (včetně dětských ekvivalentů)
          o chirurgie
          o ortopedie a traumatologie
          o gynekologie a porodnictví
    * další klinické obory
          o anesteziologie
          o dermatologie
          o psychiatrie
          o neurologie
    * paraklinické obory
          o hygiena a epidemiologie
          o klinická biochemie
          o lékařská genetika
          o patologická anatomie
          o radiologie a nukleární medicína
          o telemedicína a eHealth
    * obory primární péče
          o praktický lékař pro děti a dorost
          o praktický lékař pro dospělé
          o rodinný lékař
    * zubní lékařství
    * teoretické obory